Profile Photo
About
Undeniably old enough to know better.
Lev Yashin — still the only keeper ever to win the award — receiving the Ballon d’Or, 1963.

Lev Yashin — still the only keeper ever to win the award — receiving the Ballon d’Or, 1963.

Dynamo Moscow, 1972:

Vladimir Pilgui, Yevgeny Zhukov, Vladimir Basalayev, Vladimir Kozlov, Anatoly Baidachny, Vladimir Komarov, Nikolai Gontar; head coach Konstantin Beskov, Vladimir Dolbonosov, Vladimir Utkin, Oleg Dolmatov, Anatoly Kozhemyakin, Valery Zykov, Lev Yashin; Sergei Nikulin, Mikhail Gershkovich, Vladimir Eshtrekov, Andrei Yakubchik, Yozhef Sabo, Alexander Makhovikov.

Dynamo Moscow, 1972:

Vladimir Pilgui, Yevgeny Zhukov, Vladimir Basalayev, Vladimir Kozlov, Anatoly Baidachny, Vladimir Komarov, Nikolai Gontar; head coach Konstantin Beskov, Vladimir Dolbonosov, Vladimir Utkin, Oleg Dolmatov, Anatoly Kozhemyakin, Valery Zykov, Lev Yashin; Sergei Nikulin, Mikhail Gershkovich, Vladimir Eshtrekov, Andrei Yakubchik, Yozhef Sabo, Alexander Makhovikov.